Kalite Direktörlüğü
23 Mart 2022               kalite şema yei.jpgKALİTE DİREKTÖRÜ

 

Kalite Direktörü, Kalite Yönetim Sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan Kalite Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Direktörü, Kalite Direktörlüğünden ve hastanemizdeki tüm kalite ve verimlilik süreçlerinden sorumludur.

 

 

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI

 

Ø  Kalite Direktörlüğü çalışanları, Kalite Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.

Ø  Bölüm hedeflerine ilişkin analizler çalışanlar tarafından yapılmalı ve Direktörüne bildirilmelidir.

Ø  Çalışanlar bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

 

 

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Ø  SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.

Ø  Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

Ø  Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.

Ø  İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

Ø  Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

Ø  Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.

Ø  SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.

Ø  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.

Ø  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.KOMİTELERİMİZ
 

Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik Yerinde DeğerlendirmeKriterleri doğrultusunda; komite, komisyon ve ekipler oluşturulmuş olup, bu kapsamda çalışmalarını yürütmektedirler.

 

Ø  Eğitim Komitesi

Ø  Hasta Güvenliği Komitesi

Ø  Tesis Güvenliği Komitesi

Ø  Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Ø  Kan Transfüzyon Komitesi

Ø  Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Ø  Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komitesi

Ø  Görüntüleme Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu

Ø  Hasta Görüş, Öneri ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi

Ø  Çalışan Görüş, Öneri ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi

Ø  Tıbbi Cihaz Yönetimimden Sorumlu Ekip

Ø  Enfeksiyon Kontrol Ekibi

Ø  İlaç Yönetim Ekibi

Ø  Bilgi Yönetim Ekibi

Ø  Nütrisyon Ekibi

 

 

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı

Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı